Posiadamy koncesję na ochronę osób i mienia ZOBACZ

Bezpieczne pomieszczenia

Strona główna Usługi Bezpieczne pomieszczenia

Bezpieczne pomieszczenia wykonawca

Budowa i wyposażenie pomieszczeń bezpiecznych, obejmującej specjalną strefę ochronną

Rozwiązania techniczne, budowlane i instalacyjne proponowane przez firmę EMES I PARTNERZY, uwzględniają wymagania ochrony elektromagnetycznej i akustycznej w Specjalnej Akustycznej Strefie Bezpieczeństwa - Sprzętowej Strefie Ochrony Elektromagnetycznej. Ponadto tworzone przez nas pomieszczenia bezpieczne, umożliwiają zainstalowanie systemu teleinformatycznego z uwzględnieniem zaleceń określonych w dokumentach ustawowych i zaleceniach DBTI ABW w zakresie ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego niezbędnego do uzyskania świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego (w trybie art. 48 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych). Dodatkowo umożliwią one uzyskanie Certyfikatu Ochrony Elektromagnetycznej określającego tzw. Sprzętową Strefę Ochrony Elektromagnetycznej – wydawanego przez DBTI ABW, jak również możliwość uzyskania pozytywnej opinii dopuszczającej Specjalną Akustyczną Strefę Bezpieczeństwa do użytkowania.

Technologia i zakres prac budowlanych Sprzętowej Strefy Ochrony Elektromagnetycznej w tym Specjalnej Akustycznej Strefy Bezpieczeństwa.

Dedykowane pomieszczenie bezpieczne, musi zostać wykonane oraz wyposażone tak, aby spełniło wszystkie wymagania do uzyskania certyfikatu Sprzętowej Strefy Ochrony Elektromagnetycznej zapewniając tłumienie sygnału na poziomie 40dB dla pasma częstotliwości 30MHz - 3GHz. Pomieszczenie musi być wykonane w technologii zapewniając bezpieczeństwo akustyczne zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW w zakresie budowy “specjalnych akustycznych stref bezpieczeństwa” służących ochronie informacji niejawnych (wersja 1.0) z lutego 2013 roku.

Bezpieczne pomieszczenie Wdrożone na etapie realizacji rozwiązania techniczne zapewnią bezpieczeństwo w zakresie przeciwdziałania inwigilacji elektronicznej. Wskazane pomieszczenie stanowiące Specjalną Akustyczną Strefę Bezpieczeństwa w tym Sprzętową Strefę Ochrony Elektromagnetycznej zostanie wzmocnione w miejscach, które tego wymagają, specjalnymi panelami kancelaryjnymi w wersji akustycznej. Wewnątrz sali powstanie specjalna konstrukcja zapewniająca odpowiednią izolację akustyczną, gwarantującą odpowiednią akustykę sali obrad bez efektu pogłosu. Konstrukcja umożliwi wizualną adaptację pomieszczenia zgodnie z założeniami bez wpływu na technologię oraz systemy wykorzystywane do osiągnięcia Sprzętowej Strefy Ochrony Elektromagnetycznej. Drzwi wejściowe do pomieszczenia będą spełniały wymagania klasy 3 określonej w Polskiej Normie PN-EN 1627, będą wyposażone w zamek kluczowy klasy 5 według Polskiej Normy PN-EN 12209 (np. ASSA ABLOY). Drzwi wykończone będą płytą fornirowaną (od strony wewnętrznej śluzy - przedsionek dodatkowo wyłożone zostaną panelami akustycznymi z wykorzystaniem zawiasów nawierzchniowych w celu zapewnienia spełnienia warunku określonego dokumentem DBTI ABW w zakresie budowy “specjalnych akustycznych stref bezpieczeństwa”, służących ochronie informacji niejawnych. Dodatkowo zostaną zastosowane specjalne drzwi ekranujące z uszczelkami zapewniając ciągłość tłumienności pomieszczenia. W specjalnej strefie ochronnej zostanie wykonana podłoga pływająca, odpowiednio zabezpieczona akustycznie. Ściany w pomieszczeniu oraz w śluzie zostaną wykończone materiałami typu: tynk gładki malowany, tapeta, panele itp. Zostaną zastosowane sufity podwieszane z rusztem.

Dodatkowo może zostać wykonana ścianka działowa w celu osiągnięcia śluzy, wyodrębnienia miejsca pracy operatora systemu, zamocowania depozytariuszy urządzeń. Pomieszczenie obrad zostanie wykonana w technologii zapewniającej możliwość korzystania w niej ze sprzętu teleinformatycznego klasy CE. Pomieszczenie będzie posiadało strefy ochronne pomieszczeń Sprzętowej Strefy Ochrony Elektromagnetycznej, w których podejmowane będą działania operacyjne o charakterze specjalnym przeznaczone do przetwarzania i wymiany informacji niejawnych.

Zakres wykonania zabezpieczenia akustycznego umożliwiającego bezpieczne prowadzenie rozmów dla Specjalnej Strefy Ochronnej.

Safety rooms Pomieszczenie będzie ekranowanie osłoną z paneli akustycznych uwzględniając „Zalecenia Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie budowy specjalnych stref ochronnych służących do ochrony informacji niejawnych” (wersja 1.0 z lutego 2013r.). Panele akustyczne zostaną przyklejone do ścian i sufitów zabezpieczanych pomieszczeń, w dwóch zachodzących na siebie warstwach, klejem montażowym, bezpośrednio na wcześniej zamontowaną warstwę włókniny ekranującej. Na podłodze zostanie wykonana podłoga pływająca składająca się z dwóch warstw zachodzących na siebie warstwy paneli akustycznych oraz wylewki betonowej grubości 6cm. Drzwi od strony pomieszczenia typu śluza, ościeżnice ekranowane od środka pianką montażową SOUDAFOAM COMFORT, skrzydła drzwi ekranowane od wewnątrz panelem SEMPER. Skrzydła drzwi zabezpieczone gumowymi uszczelkami akustycznymi. Dodatkowo pomieszczenie zostanie zabezpieczone wibroakustycznie. System zabezpieczenia wibroakustycznego stanowić będzie połączone w sieć niskoprądową 12V DC: piezo emitery szumu wibroakustycznego TRN, głośniki akustyczne, generatory szumu wibroakustycznego SNG HP. Piezo emitery TRN rozmieszczone zostaną w odpowiedniej ilości, na ścianach sufitach, podłogach, drzwiach zabezpieczanego pomieszczenia tak, aby każdy z piezo emiterów pokrywał zasięgiem swojego działania powierzchnię 1m². Linie zasilające elementów systemu wibroakustyczne, wykonane przewodem YDY 2x0,5. Piezo emitery TRN oraz przewody zasilające, przyklejone będą klejem montażowym TYTAN POWER FIX PATTEX, bezpośrednio na zagruntowane powierzchnie ścian, sufitu i podłogi zabezpieczonego pomieszczenia. Głośnikami akustycznymi zostaną zabezpieczone kanały wentylacji i klimatyzacji. System zabezpieczenia wibroakustycznego włączany/wyłączany będzie z poziomu dedykowanego przełącznika. Wszystkie prace montażowe będą zrealizowane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. V, Instalacje elektryczne obowiązującymi przepisami i normami PN-83/08390, PN-88/898419, PN 84/8984-10, instrukcjami urządzeń.

Zakres przeciwdziałania inwigilacji elektronicznej.

Sieciowy system monitoringu spektrum radiowego, w dedykowanym pomieszczeniu objęty zostanie monitoringiem spektrum radiowego i elektromagnetycznego realizowanym przez – wielostrefowym sieciowym system monitoringu spektrum radiowego i pól elektromagnetycznych. System będzie składał się z jednostki centralnej współpracującej z komputerem PC typu laptop z oprogramowaniem QMASTER. Zostanie umieszczony w pomieszczeniu śluzy natomiast jego moduł na terenie zabezpieczanego pomieszczenia. System wykrywa i alarmuje o wszelkich zaistniałych sygnałach w paśmie częstotliwości 34MHz – 5,9GHz. Wykryte emisje identyfikowane są i podawane na poziomie komputera PC, w zakresie danych obejmujących: sygnał alarmowy, poziom sygnału, protokół transmisji oraz wykresu spektralnego.

Zakres przeciwdziałania inwigilacji elektronicznej- system kontroli dostępu, nadzoru i depozytu wnoszonych urządzeń elektronicznych.

Zadaniem systemu jest objęcie pełną kontrolą wchodzących osób i wnoszonych przedmiotów w celu wykrycia i zdeponowania urządzeń elektronicznych mogących stanowić zagrożenie inwigilacyjne. Urządzenia systemu kontroli nadzoru i depozytu zainstalowane będą w pomieszczeniu kontroli/ śluzy akustycznej. Elementami systemu kontroli dostępu, nadzoru i depozytu będą: - dla wejścia głównego - detektor urządzeń elektronicznych i metalowych FG-1, depozytor przeznaczony do zdeponowania telefonów komórkowych – 6 zamykanych przegród, skrytekOstateczna oferta cenowa będzie wynikała ze wstępnego projektu wykonawczego. Na życzenie zainteresowanych firm, sporządzimy projekt wykonawczy, a w przypadku wybrania oferty przedstawionej przez EMES I PARTNERZY, kwota projektu wykonawczego zostanie odliczona od ustalonej ceny końcowej za wykonaną usługę.